Adatvédelmi irányelvek

Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37; cégjegyzékszám: 02-10-060272; adószám: 11886895-2-02,: service@zsolnay.hu ; honlap címe: http: //www.zsolnay.hu / (továbbiakban: honlap ), telefonszám: +3630-798-0417; a továbbiakban: Adatkezelő ) a vonatkozó személyes adatok védelmének meghatározása a jogszabályi [1] adatkezelésről.

Bevezetés az adatkezelésbe

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, és mindenkor gondoskodik a tisztességes és átlátható adatkezelésről, valamint biztosítja az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz szükséges alapvető követelményeket. Jelen Adatkezelési Tájékoztató további információkat tartalmaz az Adatkezelési szolgáltatást nyújtó adatkezelésről: az adatkezelés forrásairól, terjedelméről, jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az ezek között fellelhető lehetőségekről. az Érintett választ kaphat az Adatkezelő adatvédelmi folyamataival kapcsolatos kérdéseire.

Az adatkezelő hungarikumnak minősülő porcelán gyártásával és forgalmazásával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt.

Az Adatkezelő adatkezelésének könnyebb áttekintését követően az alábbi összefoglaló táblázatok kerülnek közzétételre az egyes adatkezelési folyamatokhoz. Részletes információkat a teljes adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

Az adatkezelés hírlevélküldési képességének összefoglalása

Az adatkezelés célja

Hírlevél küldése az Adatkezelő akcióiról, ajánlatairól, új termékek elérhetőségéről, új szolgáltatások igénybevételének lehetőségeiről való tájékoztatás, valamint az Adatkezelő tevékenységének népszerűsítése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. § (1) bekezdés a) pont és a kereskedelmi reklámozás alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bek.]; a hozzájárulás bármikor visszavonható

A kezelt adatok köre

az érintett személy neve; E-mail címe.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Adatfeldolgozók

- Across Media Kft. (székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8.)

Az adatkezelő sütikkel kapcsolatos adatkezelésének összefoglalója

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő szolgáltatásainak az Érintett igényeihez igazítása az Ön preferenciáira, személyes beállításaira és azonosítására vonatkozó információk gyűjtése és tárolása az Érintett weboldalának böngészése során

Az adatkezelés jogalapja

Hozzájárulást igénylő cookie-k:

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A hozzájárulást nem igénylő cookie-k:

Az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]

A kezelt adatok köre

Lásd az adatkezelési útmutató 7. pontját

Az adatkezelés időtartama

Ha az Érintett hozzájárult, a hozzájárulás visszavonásáig

Kapcsolattartási adatok kezelése

Az adatkezelés célja

Az Érintett olyan kérdést tesz fel az Adatkezelőnek, amely sem írásban, sem elektronikus úton nem minősül panasznak az Adatkezelő tevékenysége miatt vagy egyéb okból, amelyre az Adatkezelő válaszol.

Az adatkezelés jogalapja

az érintett személy hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]; a hozzájárulás bármikor visszavonható

A kezelt adatok köre

Az Érintett által az üzenetben megadott személyes adatok, adott esetben az Érintett neve; E-mail címe; telefonszám

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a hozzájárulás visszavonásának hiányában az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtását követően a polgári jogi igények általános elévülési ideje alapján.

 

1. Érintett

Részt vesznek az adatkezelő által a személyes adatok kezelésével kapcsolatos folyamatokban

- a hírlevélre feliratkozók;

- az Adatkezelő által használt cookie-k címzettjei;

- kapcsolatot tartani az Adatkezelővel;

(a továbbiakban együtt: „ Érintett ”).

2. Az Adatkezelő személyes adatokhoz való hozzáférésének forrásai

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait az Érintetttől bocsátja rendelkezésre

- feliratkozni a hírlevélre;

- kapcsolatfelkérés;

alatt fogsz kapni.

3. Az adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

3.1. Az adatkezelők hírleveleinek küldése céljából kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és időtartama

3.1.1. A személyre szabott akciókról, ajánlatokról, új termékek elérhetőségéről, új szolgáltatások igénybevételének lehetőségeiről, valamint az Adatkezelő tevékenységének népszerűsítésére hírlevél kerül kiküldésre. Ezen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont; A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

3.1.2. Ezen adatkezelés részeként az adatkezelő az alábbi adatokat kezeli: Az érintett neve és e-mail címe.

3.1.3. Az Adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, ezt követően törli. A hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható, a hírlevélről az Érintett bármikor leiratkozhat, melyről az Adatkezelő minden hírlevélben külön tájékoztatást ad.

 

 

3.2. Kapcsolatfelvételi célból kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és időtartama

3.2.1. Az Adatkezelő és az Érintett kapcsolattartása, az Érintett tájékoztatása az Adatkezelő tevékenységéről vagy bármely más okból nem írásbeli vagy elektronikus panasz benyújtása, valamint az Adatkezelő válaszának adatkezelési jogalapja [GDPR 6. cikk (1) bek. pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

3.2.2. Ezzel összefüggésben az adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

- az Érintett által az üzenetében megadott személyes adatok, adott esetben az Érintett neve; E-mail címe; telefonszám

3.2.3. Az Adatkezelő a kezelt adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a hozzájárulás visszavonásának hiányában az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtásától számított öt évig az általános polgári jogi elévülési idő alapján kezeli. clai

 

4. Adatfeldolgozás

Az adatkezelő szerződéses partnereihez tartozó, az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítése érdekében igénybe vett adatfeldolgozók, akik az Érintett adatait kezelik:

- Across Media Kft. (székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8.);

adatkezelés célja: informatikai háttér biztosítása

 

5. Adatbiztonság, az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak

5.1. Az adatkezelési időszak végén az Adatkezelő az Érintett adatait törli.

5.2. Az adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz az érintett magánszférájának, jogosulatlan hozzáférésének, megváltoztatásának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy megsemmisítésének, valamint a véletlen megsemmisülésnek és sérülésnek, valamint az adatkezelés változásából adódó hozzáférhetetlenné válásának védelme érdekében. használt technológia. hogy az érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelően védettek.

5.3. Az Adatkezelő az adatbiztonsági követelmény fenntartása érdekében szükséges intézkedések részeként az Érintett adatait számítógépes adatbázisban automatikusan és manuálisan kezeli, és gondoskodott azok felhasználásáról a hozzáférésre jogosultak számára feltétlenül szükséges mértékben. adat.

5.4. A számítógépes rendszerek tűzfallal és megfelelő vírusvédelemmel vannak felszerelve.

5.5. Az adatkezelő a rendszer műszaki ellenőrzését végzi, hiba észlelése vagy jelzése esetén intézkedik.

5.6. Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak teljes körű tájékoztatást kapjanak az adatvédelmi szabályokról. Az adatbiztonság garanciájaként az Adatkezelő vezetőit és munkatársait titoktartási és jogi felelősség terheli a tevékenysége során megszerzett személyes adatok tekintetében.

5.7. A weboldal látogatói és az Érintett számítógépe segítségével az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott információk és hálózati azonosítók (IP-cím) a weboldal forgalmi adatok generálása, valamint az esetleges hibák és támadási kísérletek észlelése érdekében naplózásra kerülnek. A Hálózati azonosítókat az Adatkezelő nem kapcsolja össze más olyan adattal, amely alapján a weboldalt látogató személy vagy az Érintett azonosítható. A weboldal látogatásával egyidejűleg a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározottakon kívül más cookie-k vagy webes hibák letöltése nem történik meg.

5.8. Az Adatkezelő részéről a kezelt adatok megismerésére jogosultak köre az adott adatkezelési célból kezelt adatkezelési időszak szerint differenciált:

- a hírlevelek kiküldéséig és az érintett kapcsolatfelvételi célú hozzájárulásának visszavonásáig az Adatkezelő fejlesztői munkakörben dolgozó munkatársai jogosultak megismerni az Adatkezelő személyes adatait;

5.9. Az Adatkezelő az akciókat, akciókat, ajánlatokat, híreket, fejleményeket és fejleményeket tartalmazó hírlevél küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatot tevő Érintettek személyes adatairól nyilvántartást vezet.

 

6. Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

6.1. Az érintett a jelen pontban foglalt jogait elektronikus úton, az astoria@zsolnay.hu e-mail címen, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja.

6.2. Az Érintett kérésére az Adatkezelő írásban vagy elektronikus úton ad tájékoztatást [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:

- milyen adatokat kezel az Érintettről;

- az adatkezelés céljai;

- a címzettek kategóriája, akiknek személyes adatokat továbbíthat;

- az adatkezelés időtartama;

- az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei.

6.3. Az Érintett a jelen pontban szabályozott eljárások megindítása előtt jogosult panasszal élni az Adatkezelőnél az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak elhárítása és a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Az Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel, és érdemben dönt, döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, visszaállítja az adatkezelés jogszerű állapotát, vagy megszünteti az adatkezelést, ideértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is. Ebben az esetben az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy a benyújtással, érvényesítéssel kapcsolatosak. vagy jogi igények védelme. Az Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésről értesíti azokat, akiknek a panasszal érintett adatokat továbbította. A jelen pontban szabályozott panasztételi eljárás az Érintett megkeresése keretében történő adatkezeléssel kapcsolatos aggályok eloszlatására irányul, és nem vonatkozik a kapcsolódó fogyasztói jogok érvényesítése érdekében tett jognyilatkozatokra a helyszínen történő vásárlás esetén. az Adatkezelő termékeit.

6.4. Az Érintett kérésére az Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban bocsátja rendelkezésre. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatok kiadásának joga]

6.5. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Érintett kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) [GDPR 16. cikk; helyesbítés joga].

6.6. Az Érintett kérésére az Adatkezelő törli az érintett személyes adatait. Az Adatkezelő megtagadhatja a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikkének (3) bekezdésében meghatározott indokok alapján, például ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez vagy érvényesítéséhez szükségesek, vagy ha az adatokra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog. Az adatkezelő megköveteli a személyes adatok kezelését. vagy közérdekből, illetve a szólásszabadsághoz és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; elállási jog].

6.7. A Reklámot tartalmazó hírlevelek küldéséhez, a létszámhiány pótlásához, a hozzájárulást igénylő cookie-k használatához, valamint személyes adatai kapcsolattartási célú kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonhatja, vagy kérelmét a tilos reklámot küldeni. Ebben az esetben az Érintett minden személyes adatát az Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból, és további hírlevelet [a hozzájárulás visszavonásának joga] nem küld az Érintett részére. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

6.8. Az Érintett jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (lezárását).

- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, kérheti az adatok zárolását mindaddig, amíg az Adatkezelő a személyes adatok pontosságát ellenőrzi;

- ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásának joga (lezárás)]

Az adatkezelő a zárolási kérelmet úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden egyéb személyes adattól elkülönítve tárolja. Például az elektronikus adatállományok esetében azt külső adathordozóra menti, vagy a papíron tárolt személyes adatokat egy külön mappába helyezi át. Az adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében kezeli, ill. az Unió vagy egy tagállam közérdekét. Az adatkezelési korlátozás jelen feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk.

6.9. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, valamint ezen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy az Érintett adatait ennek kifejezett kérésére közvetlenül továbbítsa az Érintett által megjelölt másik adatkezelőnek. [A GDPR 20. cikkének (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

6.10. Az adatkezelő az érintett kérelmének kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a megtett intézkedéseiről. A kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az elutasítás okairól, valamint arról, hogy Ön panasszal élhet a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

6.11. A jog gyakorlása ingyenes. Bizonyos esetekben az Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését, ha az Érintett másolatot kér az adatairól, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy különösen túlzott mértékű. ismétlődő jellegére).

6.12. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy kérje az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges adatok megadását, ha megalapozott kétségek merülnek fel a kérelmet benyújtó személy személyazonosságával kapcsolatban. Ilyen eset különösen akkor jöhet szóba, ha az Érintett él másolatigénylési jogával, ebben az esetben indokolt, hogy az Adatkezelő megbizonyosodjon arról, hogy a kérelem a meghatalmazotttól származik.

6.13. Ha az Érintett véleménye szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, a Hatóság eljárást indíthat. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf .: 5 .; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu.

6.14. Ha az Érintett véleménye szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, bírósági eljárást kezdeményezhet, és követelheti az Érintett jogellenes kezelésével okozott kár megtérítését. adatait vagy az adatbiztonság megsértését. Az Érintett bírósági végrehajtás esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is pert indíthat.

 

7. Cookie-k

7.1. Amikor felkeresi a weboldalt, az Érintett számítógépe cookie-kat tárol. A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyeket böngészője az érintett eszközén tárol bizonyos információk mentése érdekében. Amikor az Érintett legközelebb ugyanazt az eszközt használva keres fel egy weboldalt, a sütikben tárolt információk vagy a weboldalra („First Party Cookie”) vagy egy másik weboldalra kerülnek továbbításra, amelyhez a cookie tartozik („Harmadik fél cookie”). .

7.2. A weboldal a mentett és visszaküldött információkon keresztül felismeri, hogy az Érintett korábban bejelentkezett oda, és az eszközön használt böngészővel felkereste. Ezeket az információkat az Adatkezelő a weboldal optimális kialakításához és megjelenítéséhez használja fel az érintett preferenciáinak megfelelően. Ebből a szempontból csak maga a cookie kerül azonosításra az Érintett eszközén. Ezen a határon túl az Érintett Személyes Adatait az Adatkezelő csak kifejezett hozzájárulásával, vagy abban az esetben menti el, ha az az Érintett részére felajánlott és az Érintett által elért szolgáltatás igénybevételéhez feltétlenül szükséges.

7.3. Az adatkezelési sütik használatának, azaz a weboldalon nyújtott szolgáltatásoknak az Érintett igényeihez igazítása érdekében végzett adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása [6. cikk (1) bekezdés a) pont. GDPR]. Azok a cookie-k, amelyekhez az Érintett hozzájárulása szükséges, hirdetési cookie-k.

7.4. Az érintett a weboldalon az adott cookie jelölőnégyzetére kattintva hozzájárult a cookie-k használatához. Az Adatkezelő az alábbiakban tájékoztatást ad az érintett hozzájárulását nem igénylő cookie-król.

7.5. A weboldal a következő típusú sütiket használja, melyeket az alábbiakban ismertetünk a sütik hatókörével és funkciójával kapcsolatban:

  • Mindenképpen szükséges sütik

  • Funkció- és teljesítmény cookie-k

  • Hozzájáruláson alapuló cookie-k

7.6. A weboldal a következő sütiket használja:

Cookie név

Cookie típusú

Cookie-szolgáltató

Cookie-k által kezelt adatok

A cookie célja

Süti élet

Ülés

munkamenet süti

zsolnay.hu

-

működéséhez szükséges cookie

munkamenet időtartama

PHPSESSID

munkamenet süti

zsolnay.hu

-

működéséhez szükséges cookie

munkamenet időtartama

cookie consent_dismissed

zsolnay.hu

hogy elfogadta-e a cookie-k használatát vagy sem

törlésig a felhasználó gépén tárolva

localization_lang

munkamenet süti

zsolnay.hu

Nyelvi változó HU / EN

működéséhez szükséges cookie

munkamenet időtartama

_ga, _gid

Analitika

A Google Analytics

Forgalmi adatok mérése

Forgalmi adatok mérése

Amíg a google fiókot nem törlik

7.7. Mindenképpen szükséges sütik

7.7.1. Az alapvető sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a weboldal nem használható a rendeltetésszerűen. Ezeket a sütiket kizárólag az Adatkezelő használja, ezért első fél cookie-jai. Ez azt jelenti, hogy a sütikben tárolt összes információ visszakerül a weboldalra.

7.7.2. Például a szükséges cookie-k arra szolgálnak, hogy az Érintett regisztrált felhasználóként mindig bejelentkezzen a weboldal különböző aloldalaira való belépéskor, hogy ne kelljen minden alkalommal újra megadnia bejelentkezési adatait új oldal.

7.7.3. A weboldalon feltétlenül szükséges cookie-k használata az Érintett hozzájárulása nélkül is lehetséges. Az alapvető sütiket ezért külön-külön nem lehet aktiválni vagy deaktiválni. Az Érintett azonban bármikor kikapcsolhatja a cookie-kat a böngészőjében

7.7.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

7.8. Funkció- és teljesítmény cookie-k

7.8.1. A szolgáltatássütik lehetővé teszik a webhely számára, hogy a már megadott információkat tárolja (például regisztrált név vagy nyelvválasztás), és ezen információk alapján továbbfejlesztett és személyre szabottabb funkciókat kínáljon. Ezek a sütik csak anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak, így nem tudják nyomon követni az Érintett mozgását más weboldalakon.

7.8.2. A teljesítmény-cookie-k adatokat gyűjtenek a weboldal használatáról annak érdekében, hogy az Adatkezelő javítsa a weboldal vonzerejét, tartalmát és funkcióit. Ezek a cookie-k segítenek például annak megállapításában, hogy a weboldal aloldalait meglátogatták-e, és mely aloldalakat keresték fel, illetve hogy a felhasználók mely tartalmak iránt érdeklődnek különösen.

- rögzíteni különösen az oldallátogatások számát, az aloldalak látogatásainak számát, a weboldalon eltöltött időt, a meglátogatott oldalak sorrendjét, mely keresési kifejezések vezették az Érintettet az Adatkezelőhöz, mely ország, régió, ill. adott esetben az a város, ahonnan belép az Érintett és a weboldalra belépő mobil eszközök aránya;

- rögzítse a számítógépes egér mozgását, az egérrel végzett kattintásokat és a görgetést is, hogy az Adatkezelő megértse, hogy a weboldal mely területei érdeklik különösen a felhasználókat.

7.8.3. Ezeket az adatokat az Adatkezelő az érintett nevével vagy felhasználói profiljával összefüggésben nem használja fel, hanem statisztikai kimutatás részeként kezeli. Ennek eredményeként Ön a felhasználók igényei szerint alakíthatja a weboldal tartalmát, optimalizálhatja kínálatát. Technikai okokból az Érintett számítógépére továbbított IP-cím automatikusan anonimizálódik, és nem teszi lehetővé az egyes felhasználó számára következtetések levonását.

7.8.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

7.9. Hozzájáruláson alapuló cookie-k

7.9.1. A nem feltétlenül szükséges és nem funkció- vagy teljesítmény cookie-kat, mint például a reklám/marketing cookie-kat az Adatkezelő csak az Adatkezelő kifejezett hozzájárulásával használja fel.

7.9.2. Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra is, hogy a weboldal látogatói szokásainak anonim elemzéséből a cookie-k által megszerzett adatokat felhasználja bizonyos termékekhez kapcsolódó hirdetések megjelenítésére a weboldalon. Mindez az Érintett javát szolgálja, mert az Adatkezelő olyan reklámot vagy tartalmat jelenít meg, amelyről úgy véli, hogy böngészési szokásai alapján érdekli az Érintett, ezzel csökkentve a véletlenszerűen megjelenő hirdetések vagy tartalmak számát. az Érintett szükségletei szempontjából releváns.

7.9.3. A marketing cookie-k külső reklámcégektől származnak (Harmadik fél Cookie-k), és információkat gyűjtenek az Érintett által meglátogatott webhelyekről, hogy célzott reklámokat hozzanak létre az Érintett számára.

7.9.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

7.9.5. Letilthatja az online hirdetésekhez használt cookie-kat az Érintett Önszabályozó Programok keretében számos országban beállított eszközökön keresztül, amelyek biztosítják az Érintett személy választásának érvényesítését, például az Egyesült Államokban https://www.aboutads.info/choices / vagy az európai http://www.youronlinechoices.com/hu/ . A cookie-k beállításai a böngésző eszköztárától függően találhatók (Internet Explorer itt , Google Chrome itt , Mozilla Firefox itt , Safari itt ). Ezekkel a hivatkozásokkal állíthatja be, hogy mely nyomkövetési funkciókat szeretné engedélyezni/letiltani a számítógépén. A hozzájáruláson alapuló cookie-k használatához adott hozzájárulását az Érintett a cookie-beállítások megfelelő módosításával egyénileg, a jövőben bármikor visszavonhatja.

7.9.6. Azok az érdekeltek, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltott böngészőbővítményét. Ez a bővítmény arra utasítja a Google Analytics JavaScriptet (ga.js, analytics.js és dc.js), hogy ne küldjön látogatási információkat a Google-nak. Ezenkívül azok az érdekeltek, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, nem vesznek részt a tartalmi kísérletekben. Ha le kívánja tiltani az Affected Analytics internetes tevékenységet, keresse fel a Google Analytics letiltása oldalt , és telepítse a bővítményt a böngészőjében. A bővítmény telepítésével és eltávolításával kapcsolatos további információkért tekintse meg a böngésző súgóját.

7.10. Cookie-k kezelése és törlése

Az Érintett beállíthatja böngészőjét (Intéző itt , Google Chrome itt , Mozilla Firefox itt , Safari itt ), hogy általános szabályként megakadályozza a cookie-k mentését, és/vagy hogy a böngésző minden alkalommal rákérdezzen, hogy az Érintett hozzájárul-e. . e a cookie-k bekapcsolásával. Az Érintett bármikor törölheti a cookie-kat, ha azok újra engedélyezve lettek. A böngésző súgó funkciójával részletes tájékoztatást kaphat az érintett működéséről. A cookie-k használatának általános hatályú letiltása korlátozhatja a weboldal egyes funkcióinak működését.

7.11. A Google Analytics

7.11.1. Ez a webhely a Google Analytics szolgáltatást használja, amely a Google, Inc. („Google”) által biztosított webelemző szolgáltatás. Ennek során a Google Analytics egy meghatározott típusú cookie-t használ, amely az Érintett számítógépén tárolódik, és lehetővé teszi az Érintett Weboldal-használatának elemzését. A cookie-k által generált, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat rendszerint a Google egyesült államokbeli szerverére továbbítják és tárolják.

7.11.2. A cookie-k megakadályozhatják a cookie-k tárolását, ha a megfelelő beállításokat használja a böngészőszoftver használata során. Ezenkívül a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu címen elérhető böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy az Érintett rögzítse és kezelje a cookie által a a weboldalt az Érintett. (beleértve az IP-címet is).

7.11.3. A weboldal a Google Analytics szolgáltatást is használja a felhasználói azonosítón keresztüli látogatói forgalom elemzésére, az eszköztől függetlenül. Az adatalanyok eszközön keresztüli nyomon követését Google-fiókjában a „Saját adatok”, „Személyes adatok” részben kapcsolhatja ki.

7.11.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

 

7.12. Adatkezelői hirdetések megjelenítése külső szolgáltatók által

7.12.1. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók, köztük a Google különböző webhelyeken jelenítik meg. Az Adatkezelő és a külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például Google Analytics cookie-kat) és harmadik féltől származó cookie-kat (például DoubleClick cookie-kat) használnak együtt, hogy tájékozódjanak a felhasználók korábbi látogatásairól a webhelyen, és optimalizálni és megjeleníteni.

7.12.2. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Amennyiben az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatót módosítja, erről értesítést helyez el a honlapon, vagy a módosított tájékoztatót továbbítja az Érintett által megadott e-mail címére, hogy az Érintett azt megismerhesse.

8.2. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban fel nem sorolt ​​adatkezelésekről az Adatkezelő az adatfelvétel során tájékoztatást ad. Az Adatkezelő bíróság, ügyészség, egyéb nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Szabadságjogosultság felhatalmazása alapján az Adatkezelőhöz fordulhat tájékoztatás, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, vagy iratszolgáltatás céljából. Információs Hatóság vagy más szervek. Az Adatkezelő ezen hatóságok számára személyes adatot csak a megkeresés céljához feltétlenül szükséges mértékben és mértékben ad át, feltéve, hogy a hatóság az adatok pontos célját és körét megjelölte.

8.3. Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, erről az eltérő célról és a további adatkezelést megelőzően minden lényeges kiegészítő tájékoztatásról tájékoztatja az Érintettet.

8.4. Ha az Adatkezelő az adatot más címzettel közli, erről legkésőbb a személyes adat első közlésekor tájékoztatja az Érintettet.


[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről - Általános adatvédelmi rendelet (GDPR).